Македонија

МАЈКЕ У МАКЕДОНИЈИ ИМАЈУ ПЛАТУ ЗА ТРОЈЕ ДЕЦЕ

РОДИТЕЛСКИ ДОДАТОК ЗА ДЕТЕ 

Rодителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно, за период од десет години, во висина од 8.048 денари. Износот се усогласува со порастот на трошоците на живот за претходната година објавени од Државниот завод за статистика, во јануари за тековната година.

ПРЕВОД:

Родитељски додатак за треће дете се исплаћује месечно,за период на десет година,у висини од 8.084 денара.Износ се усклађује са порастом трошкова живота у предходној години објављено од Државног завода за статистику,у јануару за текућу годину.

НАПОМЕНА:

Родитељски додатак за треће дете се исплаћује од 2014 године.

Износ 8.084 денара је око 130е.

Закон је на снази од 2014.