Србија

* Висина родитељског додатка

Сходно члану 15. Закона, родитељски додатак се :

– за ПРВО дете исплаћује – једнократно, а

– за друго, треће и четврто дете – у 24 једнаке месечне рате,

чиме се средства наменски опредељују за децу и обезбеђују сигуран извор прихода за њихово издржавање.

Висина родитељског додатка утврђена је Законом, а тај износ се усклађује два пута годишње индексом потрошачких цена у РС и то 1. априла и 1. октобра текуће године, а његов номинални износ утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Према Решењу о номиналним износима права на финансијску подршку породици са децом и цензусима за остваривање права на дечији додатак бр. 401- 00-00257/2017-12 од 13.04.2017. године номинални износ права на родитељски додатак од 1. априла 2017. године до 30. септембра 2017. године износи:

за ПРВО дете – једнократно………………39. 345, 83 дин.

–  за друго дете – у 24 рате…153.857, 09 дин. ( 6.410, 71 дин. месечно)

за треће дете – у 24 рате…276.930, 09 дин. ( 11.538, 75 дин. месечно)

за четврто дете – у 24 рате…369.236, 22 дин. ( 15. 384, 84 дин. месечно )

– изузетно када мајка која има троје деце, а у следећем порођају роди двоје или више деце , према ставу 2. члана 14. Закона, оствариће право на родитељски додатак за свако дете рођено у том порођају у износу који је утврђен за четврто дете….у 24 рате …………………….369.236,22 дин. (15.384,84 дин. месечно).

Сходно члану 18а Правилника, уколико је у току исплате права на родитељски додатак  која се врши у 24 месечне рате корисник права напустио дете, обуставиће се даља исплата до прибављања доказа од надлежног органа  старатељства о томе ко ће наставити старање о детету. Првостепени орган ће прикупљену документацију доставити министарству надлежном за  социјална питања, која ће донети одлуку о даљој исплати родитељског додатка.

Висина родитељског додатка утврђује се у односу на дан рођења детета. Дакле, висина родитељског додатка је она, која сходно решењу , важи у моменту рођења детета , и у случају исплате на рате износ се не усклађује већ остаје исти за свих 24 месеца.