АП Војводина

Право на новчану помоћ за рођење трећег детета на територији АПВ

Право на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете, као и услови и начин остваривања ове новчане помоћи утврђени су Одлуком о остваривању новчане помоћи породици у којој се роди треће дете (“Сл. Лист АПВ”, бр. 4/13), а ближи услови и начин остваривања овог права су одређени Правилником о ближим условима и начином остваривања права на новчану помоћ породици у којој се роди треће дете ( “Сл. Лист АПВ”, бр. 10/13).

У склду са Одлуком и Правилником, новчана помоћ породици за треће дете исплаћује се у 24 једнаке месечне рате, а номинални износ новчане помоћи утврђује се за сваку годину Решењем Владе АП Војводине.

За 2017.  годину, Решењем ( “Сл. Лист АПВ”, бр. 6/17), је утврђен номинални износ новчане помоћи породици у којој се роди треће дете, у износу од 12.000 динара месечно.

То значи да се новчана помоћ породици у којој се роди треће дете у укупном износу од 288. 000 динара, исплаћујеу у 24 једнаке месечне рате у износу од по 12.000 динара за сваки месец, почевши за сву новорођену децу од дана 1.01.2017. године, на текући рачун примаоца захтева.

Право на новчану помоћ остварује мајка која на дан 1.01.2017. године и касније роди треће дете под условом:

– да има пребивалиште најмање годину дана на територији Аутономне Покрајине Војводине

– да се непосредно брине о детету за које је поднела захтев , чија деца претходног реда рођења нису смештена у хранитељску породицу или дата на усвајање и која нису лишенна родитељског права у односу на децу претходног реда рођења.